ETİK KURALLAR

Etik Kuralları, RE/MAX’e bağlı Profesyonellerin; genel işlemlerde, müşterileriyle aralarındaki ilişkilerinde ve RE/MAX’e bağlı diğer Profesyoneller de dahil olmak üzere diğer gayrimenkul Broker’ları ve Gayrimenkul Danışmanları (“Gayrimenkul Profesyonelleri”) aralarındaki ilişkilerde sergiledikleri davranışları konu alır.

Madde 1: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm konuları takip edecektir.

Madde 2: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, Haksız Rekabet Kanunu da dahil olmak üzere, ancak bu kanunla sınırlı kalmayacak şekilde, içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm kanunlara, emirlere, kurallara, yönetmeliklere, kamu politikalarına, geleneklere, standartlara ve uygulamalara aşina olacaktır.

Madde 3: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, kariyerlerinde ilerleme kaydetmek amacıyla, birer Gayrimenkul Profesyoneli olarak kariyerleriyle ilgili teknoloji, araçlar, beceriler ve diğer konuları kapsayan düzenli, periyodik eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve/veya bilgilendirme seminerlerine katılacaktır.

Madde 4: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, içinde bulundukları toplumda çalışan Gayrimenkul Profesyonellerinin kamuya ya da gayrimenkul işinin güvenilirliğine zarar verebilecek uygulamalarını engellemeye çalışacaktır. Bu politika çerçevesinde; sadece gerekli veya kaçınılmaz olduğunda veya diğer tüm uygun anlaşmazlık çözümleme alternatiflerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller tarafından yasal işlem başlatılacaktır.

Madde 5: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, bir başka Gayrimenkul Profesyoneline karşı haksız avantaj elde etmeye çalışamaz.

Madde 6: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller mesleki faaliyetlerinde diğer Gayrimenkul Profesyonelleri ile aralarında anlaşmazlık çıkmasını engellemeye çalışacaktır.

Madde 7: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, başkalarının yanında bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin mesleki faaliyetlerini yermeyeceği gibi, kendisinden istenmedikçe bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin işlemlerine ilişkin fikir beyan etmeyecektir. Eğer RE/MAX Prestij’e bağlı bir profesyonelin görüş beyan etmesi istenir ve RE/MAX Prestij’e bağlı profesyonel de yanıt vermenin uygun olacağını düşünürse, söz konusu görüş iş ahlakı ve nezaket kurallarına sıkıca bağlı kalınarak verilecektir.

Madde 8: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller müşterilerinin menfaatlerini her zaman koruyarak yüceltecek, ancak aynı zamanda, işlemlerine taraf olan herkese adil davranacaktır.

Madde 9: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel herhangi bir satıcıyı, alıcıyı, Gayrimenkul Profesyonelini ya da bir işleme taraf olan herhangi bir başka kişiyi yanlış yönlendirmeyecek, mesleki faaliyetlerinde yanıltıcı veya usulsüz uygulamalar gerçekleştirmeyecektir.

Madde 10: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller herhangi bir mülkle ya da işlemle ilgili gerçekleri abartmaktan, saptırmaktan veya gizlemekten kaçınacak, mülkün, bilgileri dahilindeki, değerini ya da kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek tüm kusurlarını ifşa edecektirler; öte yandan, RE/MAX Prestij’e bağlı profesyoneller mülkteki saklı kusurları ortaya çıkarmak veya uzmanlık alanları dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak zorunda değildir.

Madde 11: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller kamuya verilen reklamlarında (ilanlarında) veya temsillerinde doğru bilgiler verecek, halkı hiçbir şekilde kandırmayacak, yanlış bilgilendirmeyecektir.

Madde 12: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, durumu satıcıya açıkça bildirmeden kendisine verilen bir portföye konu olan bir mülkü kendisi için, ailesinin fertlerinden biri, şirketi veya şirketinin bir üyesi ya da önemli bir mülkiyet hakkına sahip olduğu bir kuruluş için satın alamaz, söz konusu türden bir mülke ilişkin herhangi hakkın sahibi olmaya çalışamaz. RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller sahibi oldukları ya da haklarının bulunduğu mülklerin satışında bu mülkiyet ya da hakla ilgili gerçekleri alıcıya açıklamak zorundadır.

Madde 13: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, bir müşteriye, kendi mali çıkarlarının söz konusu olduğu herhangi bir başka organizasyonun ya da ticari işletmenin hizmetlerinden yararlanmasını, söz konusu çıkarları dile getirmeksizin tavsiye edemez.

Madde 14: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, müşterinin menfaatleri bunu gerektiriyorsa, müşterilerine hukuki danışmanlık hizmeti almalarını önerecektir.

Madde 15: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplerden dolayı herhangi bir kimseye eşit düzeyde profesyonel hizmet vermeyi reddedemez. RE/MAX’e bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplere dayalı olarak bir ya da birden fazla insan aleyhine ayrımcılık yapılmasını öngören plan ya da anlaşmalara taraf olamaz.

Madde 16: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller en azından genel olarak kamunun bir Gayrimenkul Profesyoneli ile çalışırken görmeyi beklediği hizmet yeterlik düzeyini karşılayacaktır. RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir profesyonel mesleki uzmanlık alanının dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmayacaktır.

Madde 17: Alıcıyı temsil eden RE/MAX Prestij’e bağlı bir Profesyonel, bu ilişkiyi satıcıyı temsil eden Gayrimenkul Profesyoneline mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.

Madde 18: Sözleşmesiz portföy ile ilgili olarak, alıcıyı temsil eden RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonel, satıcıya bu durumu mümkün olan ilk fırsatta bildirecektir.

Madde 19: Bir mülk satıcısını temsil eden RE/MAX Prestij’e bağlı bir Profesyonel söz konusu ilişkiyi alıcılara mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.

Madde 20: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, bir işlemin tamamlanmasına kadar tüm satın alım tekliflerini satıcılara objektif ve tarafsız bir şekilde, mümkün olduğunca çabuk bildirecektir.

Madde 21: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller kabul edilmiş bir teklif olduğunu işbirliği arayışındaki Broker’lara veya Gayrimenkul Danışmanlarına açıklayacaktır.

Madde 22: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Profesyoneller, tüm tarafların haberi olmadan birden fazla taraftan hizmet bedeli alınması ile ilgili bir anlaşma içerisine giremezler.

Madde 23: RE/MAX Prestij’e bağlı tüm Broker’ların, kendilerine emaneten başkaları için yatırılabilecek paralar için kendi varlıklarından ayrı olarak özel bir banka hesabı olacaktır.

Madde 24: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, bir işlem üzerinde çalışan RE/MAX ofisinin adını ifşa etmeden o işleme konu olan mülkün satışı için ilan veremez, kendisiyle bağlantılı olarak çalışan birinin böyle bir ilan vermesine izin veremez.

Madde 25: Bir mülkün satılık, kiralık ya da takas edilmek istendiğini gösteren tabelalar, mülk sahibinin rızası olmadan mülke koyulamaz.

Madde 26: RE/MAX Prestij’e bağlı bir Profesyonel, eğer kendisi portföyü almış olan Broker veya Gayrimenkul Danışmanı ise satış başka bir Gayrimenkul Profesyonelinin işbirliği çabaları sonucu gerçekleşse bile, mülkü “sattığını” iddia edebilir. Bununla birlikte, işlemler tamamlandıktan sonra, portföyü almış olan Broker veya Gayrimenkul Danışmanı işbirliği yaptığı başarı göstermiş Broker’ları ya da Gayrimenkul Danışmanlarını bu işlemdeki “işbirliklerinin”, “katılımlarının” veya “yardımlarının reklamını yapmaktan ya da benzeri temsillerde bulunmaktan alıkoyamaz.

Madde 27: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller mümkün olan en yüksek ölçüde, Gayrimenkul Profesyonelleri ile müşterileri arasındaki gayrimenkul işlemlerine ait mali yükümlülüklerin, taahhütlerin tarafların tam olarak anlaşmaya vardıkları şekliyle, doğru ve net ifadelerle yazılı ve noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.

Madde 28: Bir işleme taraf olan bir kişi herhangi bir belgeye imza ya da paraf attığında RE/MAX’e bağlı Profesyonel söz konusu tarafın imzalanmış ya da paraflanmış söz konusu belgenin bir nüshasını almasını sağlayacaktır.

Madde 29: İşbirliğiyle yapılan işlemlerde ve diğer tüm işlemlerde, işlemle bağlantılı tüm ödemeler doğrudan Gayrimenkul Profesyoneline değil, Gayrimenkul Profesyonelinin çalıştığı ofise ödenecektir.

Madde 30: Bir Gayrimenkul Profesyonelinin sözleşmeli olarak tek yetkili olduğu mülkle ilgili tüm müzakereler ilgili Gayrimenkul Profesyonelinin rızası olmadığı sürece mülkün sahibi ile değil, Gayrimenkul Profesyonelinin kendisi ile yapılacaktır.

Madde 31: Bir satıcının tek yetkili temsilcisi olarak çalışan RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonel diğer Gayrimenkul Profesyonellerine yapacağı işbirliği önerisine ilişkin tüm şartları ve koşulları önceden belirleyecektir. Diğer Gayrimenkul Profesyonelleri bu işbirliği önerisinin hizmet bedeli ödemesini de kapsadığını düşünmemelidirler. İşbirliğine konu olan mülke yönelik herhangi bir teklifin oluşmasından önce işbirliğine taraf olan Gayrimenkul Profesyonelleri hizmet bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususları aralarında kararlaştırmış olmalıdırlar.

Madde 32: Portföy almış bir Broker’dan ya da Gayrimenkul Danışmanından satılık bir mülke ilişkin bilgi alan RE/MAX Prestij’e bağlı bir Profesyonel, portföyü almış olan Broker’ın ya da Gayrimenkul Danışmanının rızası olmadan üçüncü bir taraf olacak herhangi bir Broker’a ya da Gayrimenkul Danışmanına bu bilgileri iletemeyeceği gibi, söz konusu üçüncü şahısları işbirliğine davet edemez.

Madde 33: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyoneller diğer Gayrimenkul Profesyonellerinin müşterileriyle, söz konusu Gayrimenkul Profesyonellerinin verdiği hizmet türüyle bağlantısı olmayan bir başka gayrimenkul hizmeti vermeyi önermek ya da vermek üzere sözleşme imzalamak için temas kurabilirler.

Madde 34: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin kapalı portföyünü almış olduğu bir mülkün portföyünü isteyemez. Bu şart, RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonelleri süresi dolmuş portföyleri talep etmekten alıkoymaz. Dahası, portföyü almış Broker ya da Gayrimenkul Danışmanı söz konusu portföyün sona erme tarihini ve türünü açıklamayı reddederse RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonel söz konusu bilgileri almak üzere satıcıyla temasa geçip bir sonraki portföyü hangi şartlarla alabileceğini konuşabilir ya da eğer kapalı portföy verilmiş ise söz konusu kapalı portföyün sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir portföy olarak alabilir.

Madde 35: Bir mülk sahibi, sözleşmeli portföy olarak bir başka Gayrimenkul Profesyoneline verilmiş olan mülkünün satışıyla ilgili olarak RE/MAX Prestij’e bağlı bir Profesyonelle görüşürse ve RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonel bu görüşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak kendisi başlatmadıysa, RE/MAX Prestij’e bağlı bu Profesyonel ileride o mülkün portföyünü hangi koşullarla alabileceğini mülk sahibiyle müzakere edebileceği gibi, söz konusu sözleşmeli portföyün süresinin dolduğu andan itibaren geçerli hale gelmek üzere mülkün portföyünü alabilir.

Madde 36: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, başka bir Gayrimenkul Profesyoneli ile kapalı portföy anlaşması imzalamış olduğu belirlenen bir mülk sahibi ile yüz yüze veya telefonda görüşerek bu mülk sahibinden onun müşterisi olmasını isteyemez.

Madde 37: RE/MAX Prestij’e bağlı hiçbir Profesyonel, genel bir kitleye değil de, özellikle diğer Gayrimenkul Profesyonelleriyle kapalı portföy anlaşması imzalamış mülk sahiplerine posta iletisi ya da diğer yazılı gönderilerde bulunarak mülkle ilgili bir talepte bulunamaz.

Madde 38: RE/MAX Prestij’e bağlı Profesyonellerin, bir portföyü almadan önce, o portföye konu olan mülkün halen geçerli olan bir kapalı portföy anlaşmasına tabi olup olmadığını belirlemek için gereken makul çabaları sarf etme zorunluluğu vardır.